Марицтекс

Read Page ContentМарицатекс АД е носител на 14 златни медала за нови изделия от Международния Пловдивски панаир.

placeholder

Център за професионално обучение към Марицатекс АД

Център за професионално обучение «Марицатекс» е модерен център за професионално обучение който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика. Учебният център е с лиценз № 2014121164/03.11.2014 г. издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Центърът за професионално обучение «Марицатекс» - гр. Пловдив предлага на своите курсисти от всички възрасти учебни програми за квалификация, преквалификация и за добиване на нови знания. Учебната програма за всяко професионално обучение е съобразена с държавните образователни изисквания за всяка професия. В центъра работи екип от висококвалифицирани преподаватели с продължителен професионален и педагогически стаж. Формите на обучение са дневна, вечерна, съботно-неделна и индивидуална.

Център за професионално обучение към Марицатекс АД стартира провежданвето на следните курсове към дата 04 април 2016 година

Учебен курс Брой учебни часа Цена / лв.
Английски Език А1 100 учебни часа 250.00 лв
Счетоводство 100 учебни часа 250.00 лв
Пчеларство 60 учебни часа 200.00 лв
     

- Провежданите програми и курсове на обучение от Центърът за професионално обучение ЦПО «Марицатекс» са предназначени за: - Всички, които искат да получат квалификация или преквалификация в професионалното си развитие.
- Всички, които искат да започнат нов бизнес или нова работа.
- Всички, които желаят да усъвършенстват своите познания, да ги осъвременят и разширят спрямо новите изисквания на икономиката, комуникациите и информационното общество.

ЦЕНТЪРЪТ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:
- Обучения за начална и допълнителна професионална квалификация
- Обучение за оптимизиране на мениджърските умения на екипите на различни нива
- Обучения на безработни и заети лица по всички актуални програми на Агенция по заетостта

Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 34 професии и 59 специалности в следните области на образование:
- стопанско управление и администрация
- информатика
- производство и преработка
- архитектура и строителство
- селско,горско и рибно стопанство
- социални услуги
- услуги за личността
- опазване на околната среда

Във всички лицензирани програми са включени модули за придобиване на базисни умения като: чуждоезикови компетенции, здравословни и безопасни условия на труд, използване на компютърни технологии, комуникационни умения, умения за работа в екипи и други.