Марицтекс

Read Page ContentМарицатекс АД е носител на 14 златни медала за нови изделия от Международния Пловдивски панаир.

Продажба на инвестиционни имоти

ОПИСАНИЕ НОВОПРОЕКТНИ УПИ на територията на „МАРИЦАТЕКС” АД, кв.2а, СИЗ- ІV част, гр.Пловдив
Проектните УПИ са с площи от 1дка, 1,5дка, 2дка до 3дка. Разположени са на територията на „Марицатекс”АД, северно от ул.”Васил Левски”. Имотите имат лице на съществуващи и проектни улици, по които се предвижда инфраструктурно обезпечаване с ток, вода, канализация. Местоположението на имотите- близостта до жилищните зони с висока плътност на обитаване в северните части на град Пловдив, добрата комуникационна обезпеченост- наличието на връзка с основни пътни артерии- Северната тангента на гр.Пловдив, Карловско шосе, Брезовско шосе, автомагистрала „Тракия”, са допълнителни приемущества на територията. Съгласно действащия общ устройствен план- ОУП на гр.Пловдив, територията попада в зона „Соп”- смесена обслужващо- производствена, с максимално допустими стойности за Пзастр.- 60%, която съчетава функциите и устройствените режими на предимно производствена зона и терени с обществено- обслужващи функции от общоградско и регионално значение. Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони допуска териториите от разновидност „предимно производствена зона” да се застрояват с Пзастр. до 80%, предимно с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради. В тези терени се допуска изграждането на жилищни сгради и общежития за персонала, магазини и заведения за обществено хранене, хотели, здравни заведения, професионално-технически училища, професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията. Терените са свободни от сгради. Ограничения във височината на сградите не се поставят. Минимално изискващото се отстояние до вътрешните регулационни граници между УПИ е 3м. сградите се застрояват свободно, но при съгласие между собствениците на съседни имоти е допустимо и свързано застрояване.